Elcertifikat

Den 1 maj 2003 infördes elcertifikatsystemet i Sverige. Elcertifikatsystemet ska ge Sverige en ökad elproduktion från förnybara energikällor. Målet med elcertifikatsystemet är att öka den årliga elproduktionen från förnybara energikällor med 17 TWh år 2016 jämfört med 2002 års nivån.

Elcertifikatsystemet var, när systemet infördes, en ny form av stöd inom energisektorn. Elcertifikatsystemet är ett marknadsbaserat stödsystem där handel sker mellan producenter av förnybar el och kvotpliktiga. Systemet syftar till att öka produktionen av förnybar el på ett kostnadseffektivt sätt. Det sker genom att konkurrens uppstår mellan de förnybara energikällorna. Den inkomst som elproducenterna får när de säljer elcertifikat ersätter tidigare investeringsbidrag och driftsstöd. Genom elcertifikatsystemet ökar de förnybara energikällornas möjlighet att konkurrera med icke förnybara energikällor.

Systemet är uppbyggt så att producenter av förnybar el får ett elcertifikat för varje producerad MWh el. För att skapa efterfrågan på elcertifikat är det obligatoriskt för elleverantörer och vissa, i lagen definierade, elanvändare att köpa en viss mängd elcertifikat i förhållande till sin elleverans/elanvändning, den så kallade kvotplikten. I och med försäljningen av elcertifikat får producenterna en extra intäkt utöver intäkterna från elförsäljningen, vilket skapar bättre ekonomiska villkor för miljöanpassad elproduktion.

Energikällor

De energikällor som har rätt att tilldelas elcertifikat är:

 • vindkraft
 • viss vattenkraft
 • vissa biobränslen
 • solenergi
 • geotermisk energi
 • vågenergi
 • torv i kraftvärmeverk

För att en anläggning ska kunna tilldelas elcertifikat måste den ansöka om godkännande till Energimyndigheten. Grundkrav för att en anläggning ska kunna godkännas för tilldelning av elcertifikat är att den använder någon av de i lagen godkända energikällorna, är anslutet till ett elektrisktnät samt att den har timvismätning. En anläggning som är drifttagen efter utgången av april 2003 kan tilldelas elcertifikat under en period av maximalt 15 år. Nya anläggningar som kommer in i systemet efter år 2016 tilldelas elcertifikat till och med år 2030. Anläggningar som togs i drift före maj 2003 fasas ut ur elcertifikatsystemet vid utgången av åren 2012 eller 2014 enligt nedan:

 • Utgången av år 2012: Alla anläggningar i systemet som drifttogs före den 1 maj 2003 och som inte tilldelats statligt stöd inom programmet för investeringar inom energiområdet efter den 15 februari 1998.
  • Utgången av år 2014: Vindkraft-, biobränsle-, eller vattenkraftanläggningar som efter den 15 februari 1998 erhållit statligt bidrag till en investering eller ombyggnation enligt program för investeringar inom energiområdet.

  Begräsningen i tilldelningen av elcertifikat syftar till att hålla nere kostnaderna för konsumenterna, så att de inte ska behöva betala för redan lönsam elproduktion, samt öka satsningen på ny förnybar elproduktion.

  Kvotplikt
  Efterfrågan på elcertifikat skapas genom att en kvotplikt införts. Kvotplikten innebär att elleverantörer och vissa elanvändarna måste köpa elcertifikat i förhållande till sin totala elleverans/elanvändning. För att skapa en växande marknad för elcertifikaten varierar kvotplikten årligen. Kvoternas variation har anpassats efter hur produktion kommer att fasas ut ur systemet med minskat utbud på elcertifikat som följd. Totalt sett kommer den förnybara elproduktionen att öka då elcertifikat måste köpas in från nya anläggningar.

  Kvotnivåerna är fastställda till och med år 2030 samt justerade för år 2007-2010. Nedan redovisas kvoterna för åren 2003 till 2030

 
Beräkningsår
Kvot i%
2003
7,4 %
2004
8,1 %
2005
10,4 %
2006
12,6 %
2007
15,1 %
2008
16,3 %
2009
17,0 %
2010
17,9 %
2011
17,9 %
2012
17,9 %
2013
13,5 %
2014
14,2 %
2015
14,3 %
2016
23,1 %
2017
24,7%
2018
27,0%
2019
29,1%
2020
28,8%
2021
27,2%
2022
25,7%
2023
24,4%
2024
22,7%
2025
20,6%
2026
13,7%
2027
12,4%
2028
10,7%
2029
9,2%
2030
7,6 %
 

 

Elleverantörer, elanvändare som använt el som de själva producerat, importerat eller köpt från den nordiska elbörsen och Elintensiva företag är skyldiga att anmäla sig som kvotpliktiga till Energimyndigheten. Anmälan om kvotplikt kan göras via Energimyndighetens e-tjänster.

Elektricitet

Elintensiva företag

Elintensiva företag kan få undantag från kvotplikten på el som används i tillverkningsprocessen. Definitionen av ett elintensivt företag är att elanvändningen i tillverkningsprocessen uppgår till minst 40 MWh per miljon kronor av företagets försäljningsvärde. Den el som använts i tillverkningsprocessen i ett elintensivt företag ska inte beaktas i kvotplikten:

 • till 50 procent, om elanvändningen per år är minst 40 MWh men lägre än 50 MWh för varje miljon kronor av företagets försäljningsvärde,
 • till 75 procent, om elanvändningen per år är minst 50 MWh men lägre än 60 MWh för varje miljon kronor av företagets försäljningsvärde, eller
 • till 100 procent, om elanvändningen per år är minst 60 MWh för varje miljon kronor av företagets försäljningsvärde.

Om företaget gör bedömningen att det enligt definitionen är ett elintensivt företag ska det anmäla sig som kvotpliktig till Energimyndigheten. Först därefter är det möjligt att få undantag från kvotplikten på den el som används i tillverkningsprocessen. Anmälan om kvotplikt kan göras via Energimyndighetens e-tjänster.

Att vara kvotpliktig 
Att vara kvotpliktig innebär en skyldighet att deklarera sin elleverans/elanvändning till Energimyndigheten, köpa elcertifikat och se till att rätt antal elcertifikat finns på elcertifikatkontot den 1 april varje år då annulleringen av elcertifikat sker. 

Deklaration
Senast 1 mars varje år ska alla kvotpliktiga lämna in en deklaration till Energimyndigheten med uppgifter om elleverans/elanvändning under föregående år. Kvotplikten uppfylls genom att motsvarande mängd elcertifikat överlämnas till staten och annulleras, så att de inte kan användas igen. Den 1 april varje år annulleras elcertifikat av Svenska Kraftnät. De elleverantörer eller elanvändare som inte uppfyller sin kvotplikt på grund av att för få elcertifikat annulleras måste betala en kvotpliktsavgift per elcertifikat som saknas för att uppfylla kvotplikten. Kvotpliktsavgiften är 150 procent av det volymvägda medelpriset under den senaste 12-månadersperioden (från och med den 1 april föregående år till och med den 31 mars innevarande år).