Elpris och skatter

En stor del av kostnaden på elfakturan består av skatter och avgifter – beslutade av riksdagen. Sedan elmarknaden avreglerades år 1996 har skattenivån i stort sett tredubblats. Från elsektorn tar staten totalt sett in cirka 40 miljarder kr per år.

Siffran 40 miljarder inkluderar alla intäkter som riksdagen beslutat om inom elsektorn; energiskatt på el, produktionsskatter på vattenkraft och kärnkraft, fastighetsskatt på kraftverk, myndighetsavgifter m.m. samt mervärdesskatten (moms). Om vi räknar med kostnaden för handeln med utsläppsrätter - beslutat inom EU för att tackla de globala klimatproblemen och som inkluderas i elpriset på den nordiska kraftbörsen Nord Pool - är nästan hälften av kundens elkostnader effekten av politiska beslut.

Elkunden betalar ett grundpris för sin el som utgår ifrån förändringarna på Nord Pool. På Nord Pool sätts dagligen de priser som elhandelsföretagen sedan har att utgå ifrån som grund för deras prissättning.

Det totala priset som elkunden betalar består, utöver elhandelskostnaden, av kostnader för elöverföring i elnäten samt skatter och avgifter. Fr.o.m. den 1 januari 2007 skall elcertifikatavgiften bakas in i det angivna elpriset från elhandelsföretaget.

Skatterna som den slutlige kunden betalar är dels en punktskatt, dels moms med 25 procent på det totala priset för elnät och elhandel inklusive punktskatten. Därtill kommer avgifter för vissa myndighetsavgifter.  

Elpriset anges i öre per kilowattimme (kWh). En kWh räcker till att ha två 60 Watts glödlampor tända under åtta timmar. Elprisets utveckling sedan 1996 för tre typkunder (lägenhet, villa utan respektive med elvärme) framgår av diagrammet.

Välj elhandelsföretag

elhandelsbolag

På den avreglerade elmarknaden - som trädde ikraft den 1 januari 1996 och som öppnades på allvar den 1 november 1999 - har alla elkunder rätt att fritt välja elhandelsföretag. Det elpris som en genomsnittlig privatkund i Sverige betalar består för närvarande till drygt 40 % av denna konkurrensutsatta kostnad. Resten av elpriset består av kostnader för elöverföring (ca 20 %) samt skatter och avgifter (knappt 40 %). Detta innebär att enbart skatter och avgifter år 2007 uppgår till totalt ca 1 300 kr per år för en lägenhetskund med en årlig elförbrukning på 2 000 kWh. Bor du i villa utan elvärme (årsförbrukning 5 000 kWh) eller i villa med elvärme (årsförbrukning 20 000 kWh) blir motsvarande kostnad ca 3 000 kr respektive ca 11 000 kr per år.
Kostnaden för elöverföring beror på var i landet kunden bor och på boendeformen. Energimarknadsinspektionen granskar priset för elöverföring och bedömer rimligheten i prisnivån.
 
I länken nedan kan du se mer statistik över hur stor del av fakturan som är skatter och hur elpriset i Sverige är  i jämförelse med övriga länder i Europa m.m.

PDF Statistik över skatter och konsumentpriser