Effekttariff gällande från 2018-02-01 tills vidare

          F4   NF3
                         
Leveransspänning   kV   0,4   10
Fast avgift   kr/år   21 000   23 000
Abonnemangsavgift kr/kW   230   230
Högbelastningsavgift kr/kW   260   260
nov-mars,  månd-fred 06-22          
               
Överföringsavgift   öre/kWh        
nov-mars, månd-fred 06-22   15,2   13,7
    övrig tid     8,7   7,7
april, sept, okt. månd-fred 06-22   8,7   7,7
    övrig tid     8,7   7,7
maj - augusti månd-fred 06-22   8,7   7,7
    övrig tid     8,7   7,7
               
Reaktiv effekt                     kr/kVAr   90   90
               
Myndighetsavgifter:              
Nätövervakning   kr/år   3   600
Elsäkerhet kr/år   9,5   750
Elberedskap kr/år   45   2477
               

Elenergiskatt tillkommer med f.n. 33,1 öre/kWh

Moms tillkommer med f.n. 25 %

 

 

 

 

 

   
               

 

Nättariff effektkund

1. Nätägaren bestämmer leveransspänningen.

2. Abonnerad effekt skall fastställas i förväg och gälla till kontraktstidens slut om inte annat överenskommes.

3. Abonnemangsavgift definieras som medelvärdet av de två högsta månadsvärdena, tagna från två skilda månader, av medeleffekten per timme under året (dvs 2 av 12). Abonnemangsavgiften erlägges för abonnerad effekt. Överstiger medelvärdet av de två högsta månadsvärdena den abonnerade effekten, erlägges dessutom särskild avgift för överskjutande effekt.

4. Högbelastningsavgift definieras som medelvärdet av de två högsta värdena från skilda månader under höglasttid, och erlägges med en femtedel per månad under höglasttid. Höglasttid är vardagar kl  06-22 under perioden januari - mars och november - december.

5. Den under ett kalenderår uttagna reaktiva effekten bestämmes som medelvärdet av de två högsta månadsvärdena under året för reaktiv effekt per timme, kVAr. Uttages reaktiv effekt utöver 50 % av  den aktiva effekt för vilken effektavgift erlägges, utgår särskild avgift för överstigande del.