Driftinfo

Just nu har vi inga driftstörningar eller planerade avbrott.

Liten flicka som trycker pa strombrytarenSjogerstads Energi AB

Sjogerstads Energi AB är ditt lokala – och Skövdes enda helägda – elhandelsbolag där du kan köpa din el via ett bundet avtal eller till ett
obundet anvisningspris.

Vi har avtalsformerna Fastprisavtal och rörligt pris s.k. Månadsmedelspotpris eller Timspotpris.

Du som är mikroproducent kan dessutom sälja din överskottsenergi till oss, vilket då regleras i ett separat avtal.

Fast eller rörligt pris?

Fastprisavtal innebär att du låser priset för en viss tidsperiod. Ett fast avtalspris ger tryggheten att veta vad priset blir under hela avtalsperioden och du slipper oroa dig för otrevliga överraskningar i form av stigande priser.

Rörligt pris s.k. Månadsmedelspotpris innebär att elpriset fastställs månadsvis i efterskott utifrån det månatliga medelvärdet för spotpriset på den nordiska elbörsen Nordpool, prisområde Sverige med ett påslag samt elcertifikatsavgift och moms. Fast årsavgift tillkommer. Med detta avtal så finns det chans till låga priser, men också risk för att priset vissa perioder kan skjuta i höjden. Priset kommer alltså att variera mellan olika månader. Historiskt sett har detta rörliga börspris varit ekonomiskt fördelaktigt. Timspotpris prissätts på Nordpool timme för timme, och med tillkommande påslag som för Månadsmedelspot.

Vill man inte binda sig med något avtal så finns det obundna anvisningspriset. Vi rekommenderar emellertid att välja något av avtalsformerna.

Kontakta vår kundtjänst för kompletta prisuppgifter för olika avtalserbjudanden.

Sjogerstads Energi AB är anvisningsleverantör åt Sjogerstads EDF vilket innebär att om du bor inom nätområdet så får du automatiskt elen levererad härifrån om du inte aktivt väljer en annan leverantör.

Om elhandel och priser – rent allmänt

Elkundens pris baseras i grund och botten på handeln med el på elbörsen Nord Pool genom daglig prissättning av varje timmes balans mellan efterfrågan och tillgång (konsumtion och produktion).

Om man som kund väljer ett fastprisavtal baseras priset på förväntad prisutveckling med ett stort antal ingående parametrar om framtida elproduktion, konsumtion, väder och klimat samt andra råvarors prisutveckling.

Det totala elpriset som kunden betalar består utöver ovan också av ett omkostnadspåslag samt moms och avgift för lagstadgad kvot av elcertifikat.

Välja elhandelsföretag

På den avreglerade elmarknaden – som trädde ikraft den 1 januari 1996 och som öppnades på allvar den 1 november 1999 – har alla elkunder rätt att fritt välja elhandelsföretag och välja Priser – Elavtal med den aktör de önskar.

I länken nedan kan du se mer statistik över hur stor del av fakturan som är skatter och hur elpriset i Sverige är i jämförelse med övriga länder i Europa m.m.

Statistik över skatter och konsumentpriser